You cannot see this page without javascript.

메뉴 건너뛰기

WHKorea

 

본 포스팅은

자비로 계산하고, 직접 먹어보고 쓴  지극히 개인적인 후기이며

해당 업체와는 전혀 관련이 없음을 밝힙니다.


 

 

 

신사옥

 

 

경남 진주시 충의로 20-12 뉴하이빌딩 201,202

경남 진주시 충무공동 284-3 뉴하이빌딩 201, 202

055. 752. 6762

 

 

 

20170914_120519 사본.jpg

 

#진주 맛집, #진주 혁신도시 충무공동 맛집, #진주 신사옥, #진주 만두전골, #진주 불고기

 

 

 

LH 본사 앞에 여러식당이 있죠~~

그 중에서 오늘 소개할 맛집은

바로

"신사옥"입니다^-^

 

 

 

갈때마다 불고기 만두전골을 먹었었는데

만두전골도 맛있었지만

 

 

 

 

20170914_123302 사본.jpg

 

 

 

 

20170914_115444.jpg

 

 

 

 

 

 

20170914_115454 사본.jpg

 

 

 

 

 

 

20170914_115757 사본.jpg

 

 

 

 

 

20170914_115801 사본.jpg

 

 

 

 

 

20170914_115805 사본.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

20170914_115809 사본.jpg

 

 

 

 

 

 

20170914_120517 사본.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

20170914_120523 사본.jpg

 

 

 

 

 

 

 

20170914_120542 사본.jpg

 

 

 

 

 

20170914_120555 사본.jpg

 

 

 

 

 

 

20170914_120701 사본.jpg

 

 

 

 

 

20170914_123250 사본.jpg

 

 

 

위로